| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a koho môžem kontaktovať?

MAP INDOOR DEU GmbH
Lindberghstr. 8
80939 Mníchov
Vedenie: Norbert Vokal
Telefon: +49 (0) 89 74034233
E-Mail: info@mapindoor.eu

Verejný adresár procedúr
Naše spracovanie vašich údajov a vaše práva – informácie podľa článkov 13, 14 a 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), oznámenia o ochrane údajov (platné od 25.5.2018) na stiahnutie, adresár spracovania údajov.

Informácie o deťoch
Stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov a my vedome ani zámerne nezhromažďujeme informácie o deťoch mladších ako 13 rokov. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 13 rokov, kontaktujte nás na adrese info@mapindoor.eu, aby sme tieto informácie mohli vymazať.

Zodpovednosť za obsah
Obsah dostupný na našej webovej stránke slúži na všeobecné informačné účely a nie na poskytovanie poradenstva v konkrétnych prípadoch. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby všetky informácie a údaje uvedené na webovej stránke boli správne a aktuálne v súlade s § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Za správnosť, úplnosť, aktuálnosť a kvalitu informácií a údajov poskytnutých v súlade s §§ 8 až 10 TMG však nenesie žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za obsah vyhľadávaných informácií je vylúčená, pokiaľ nejde o prípad úmyselnej alebo hrubo nedbanlivej dezinformácie. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za prepojenia
Nezodpovedáme za obsah webových stránok, na ktoré sa dostanete prostredníctvom hypertextového odkazu. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia. Obsah týchto internetových stránok výslovne neprijímame za svoj vlastný, a preto nemôžeme zaručiť správnosť, úplnosť a dostupnosť obsahu. Pri prvom vytvorení prepojenia sme skontrolovali externý obsah, aby sme zistili, či môže viesť k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti. Nie sme však povinní neustále kontrolovať obsah, na ktorý odkazujeme v našej ponuke, či nedošlo k zmenám, ktoré by mohli viesť k vzniku novej zodpovednosti. Len v prípade, že zistíme alebo budeme informovaní inými osobami, že konkrétna ponuka, na ktorú sme poskytli odkaz, zakladá občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, odstránime odkaz na túto ponuku, pokiaľ je to pre nás technicky možné a primerané.

Autorské práva (copyright)
Obsah a diela na našich webových stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Všetky príspevky tretích strán sú takto označené. Na rozmnožovanie, úpravu, šírenie a akýkoľvek druh použitia nad rámec autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné použitie, ale nie na komerčné účely.

Vyhlásenie o ochrane údajovstrong
Zodpovednou osobou v zmysle zákonov o ochrane údajov, najmä všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), je:
MAP INDOOR DEU GmbH
Lindberghstr. 8
80939 Mníchov
Telefon: +49 (0) 89 74034233
E-Mail: info@mapindoor.eu

Vaše práva na ochranu údajovestrong
Nasledujúce práva môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých naším úradníkom pre ochranu údajov:

  • Informácie o vašich údajoch uložených u nás a spôsobe ich spracovania,
  • Oprava nepresných osobných údajov,
  • Vymazanie vašich údajov uložených u nás,
  • Obmedzenie spracovania údajov, ak ešte nemôžeme vymazať vaše údaje z dôvodu zákonných povinností,
  • námietka proti spracovaniu vašich údajov u nás a
  • Prenosnosť údajov za predpokladu, že ste súhlasili so spracovaním údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu.

Ak ste nám udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.
Sťažnosť môžete kedykoľvek podať dozornému orgánu, ktorý je za vás zodpovedný. Váš príslušný dozorný orgán závisí od spolkovej krajiny vášho bydliska, vašej práce alebo údajného porušenia. Zoznam orgánov dohľadu (pre neverejný sektor) s adresou nájdete na: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účely spracúvania údajov prevádzkovateľom a tretími subjektmi
Spracúvame vaše osobné údaje len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať tretím stranám na iné ako uvedené účely. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami len vtedy, ak:

  • Ste s tým výslovne súhlasili,
  • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami,
  • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,

spracúvanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov a neexistuje dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem vaše údaje nezverejniť.

Vymazanie alebo blokovanie údajov
Dodržiavame zásady vyhýbania sa údajom a hospodárnosti s údajmi. Vaše osobné údaje preto uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie tu uvedených účelov alebo ako to stanovujú rôzne lehoty uchovávania stanovené zákonom. Po skončení príslušného účelu alebo uplynutí týchto období sa príslušné údaje bežne blokujú alebo vymazávajú v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Cookies
Tak ako mnohé iné webové stránky, aj my používame takzvané „cookies“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa prenášajú zo servera webovej lokality na váš pevný disk. To nám automaticky poskytuje určité údaje, napríklad IP adresu, používaný prehliadač, operačný systém a vaše pripojenie k internetu.
Súbory cookie nemožno použiť na spúšťanie programov ani na prenos vírusov do počítača. Informácie obsiahnuté v súboroch cookie nám umožňujú uľahčiť vašu navigáciu a umožniť správne zobrazenie našich webových stránok.
Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa za žiadnych okolností neposkytujú tretím stranám ani sa nespájajú s osobnými údajmi bez vášho súhlasu.
Samozrejme, naše webové stránky si môžete prezerať aj bez súborov cookie. Internetové prehliadače sú pravidelne nastavené na prijímanie súborov cookie. Vo všeobecnosti môžete používanie súborov cookie kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Ak chcete zistiť, ako zmeniť tieto nastavenia, použite pomocné funkcie svojho internetového prehliadača. Upozorňujeme, že jednotlivé funkcie našej webovej stránky nemusia fungovať, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.

Šifrovanie SSL
Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. SSL) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Používanie skriptových knižníc (Google Web Fonts)
Aby sa náš obsah zobrazoval správne a graficky príťažlivo vo všetkých prehliadačoch, používame na tejto webovej lokalite skriptové knižnice a knižnice písiem, napríklad Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Webové písma Google sa prenášajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa zabránilo viacnásobnému načítaniu. Ak prehliadač nepodporuje webové písma Google alebo zabráni prístupu, obsah sa zobrazí štandardným písmom.
Vyvolanie knižníc skriptov alebo knižníc písiem automaticky vyvolá spojenie s prevádzkovateľom knižnice. Teoreticky je možné – hoci v súčasnosti nie je jasné, či a na aké účely -, že prevádzkovatelia takýchto knižníc zhromažďujú údaje.
Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa knižnice Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/

Používanie služby Google Maps
Táto webová stránka využíva rozhranie Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pri používaní Google Maps spoločnosť Google zhromažďuje, spracováva a používa aj údaje o používaní funkcií mapy návštevníkmi. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. V centre ochrany údajov môžete tiež zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov.
Podrobné pokyny na správu vlastných údajov v súvislosti s produktmi Google nájdete tu.

Vložené videá YouTube
Na niektoré naše webové stránky sme vložili videá zo služby YouTube. Prevádzkovateľom príslušných zásuvných modulov je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite stránku s pluginom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Týmto spôsobom informujete službu Youtube o tom, ktoré stránky navštevujete. Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, YouTube môže priradiť vaše správanie pri surfovaní k vám osobne. Môžete tomu zabrániť tak, že sa najprv odhlásite zo svojho konta Youtube.
Keď sa spustí video v službe Youtube, poskytovateľ používa súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o správaní používateľa.
Tí, ktorí deaktivovali ukladanie súborov cookie pre reklamný program Google, nebudú musieť pri sledovaní videí na YouTube očakávať žiadne takéto súbory cookie. Spoločnosť Youtube však ukladá neosobné informácie o používaní aj do iných súborov cookie. Ak tomu chcete zabrániť, musíte zablokovať ukladanie súborov cookie v prehliadači.Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe „Youtube“ nájdete vo vyhlásení poskytovateľa o ochrane údajov na:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov
Vyhradzujeme si právo upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov tak, aby boli vždy v súlade s aktuálnymi právnymi požiadavkami, alebo implementovať zmeny našich služieb do zásad ochrany osobných údajov, napr. pri zavádzaní nových služieb. Nové zásady ochrany osobných údajov sa potom budú uplatňovať pri vašej ďalšej návšteve.

Otázky týkajúce sa ochrany údajov
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, napíšte nám e-mail:
svk.info@mapindoor.eu